ČLENSKÝ ŘÁD

1. Přijímání nových řádných členů

Řádným členem Unie mohou být fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které jsou tvůrčím způsobem aktivně činné v oblasti grafického designu a které souhlasí s programem a cíly Unie, s jeho stanovamietickým kodexem.

Zájemce o členství vyplní na webových stránkách Unie přihlášku, načež je mu zaslán e-mail pro ověření kontaktu. Po vyjádření souhlasu s Kodexem je elektronicky zaslána výzva k úhradě členského příspěvku. Dnem připsání členského příspěvku na účet Unie se zájemce stává členem. Na ověřený e-mail je pak zaslána faktura – daňový doklad o úhradě a údaje pro vstup do neveřejné části webových stránek Unie.

Nový člen je zapsán do seznamu členů na webu Unie.

2. Přijímání přidružených členů

Přidruženými členy spolku jsou:

a) Studenti

Přidruženým členem se může stát student oboru souvisejícího z grafickým designem v řádném studiu.

Pro přijímání studentů platí stejná pravidla jako u členů řádných.

b) Ostatní

Tímto přidruženým členem může být jakákoli fyzická či právnická osoba. O přijetí tohoto člena rozhoduje svým usnesením  představenstvo.

3. Přijímání čestných členů

Čestným členem sdružení může být fyzická osoba významná pro obor grafického designu na základě doporučení řádného člena Unie. O přijetí čestného člena rozhoduje svým usnesením představenstvo.

4. Vyloučení člena spolku

O vyloučení člena dle bodu rozhodne představenstvo Unie:

  1. dle §238 NOZ, jestliže po zaslání upomínek nedošlo k uhrazení dlužného členského příspěvku;
  2. porušuje-li člen opakovaně a hrubým způsobem stanovy Unie či etický kodex, dopustí-li se trestného činu apod. a vyloučení navrhne některý z řádných členů.

Dnem vyloučení je zablokován přístup do neveřejné části webových stránek spolku.

5. Přerušení členství

Představenstvo může v odůvodněných případech zpravidla na dobu jednoho roku povolit řádným či přidruženým členům přerušení členství a stanovit podmínky tohoto přerušení.

6. Na přijetí za člena spolku není právní nárok.Zobrazit KLASICKOU verzi