STANOVY

 

I. Základní ustanovení

 1. Spolek byl založen jako sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. ledna 2014, se považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.
 2. Název Spolku je Unie grafického designu, z.s.
 3. Adresa sídla je Unhošťská 2191, 272 01 Kladno – Kročehlavy.
 4. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

II. Účel Spolku

 1. Cílem Spolku je prosazování grafického designu jako samostatného oboru a prosazování zájmů grafických designérů, zejména pak členů Spolku a podporovat je při domáhání se ochrany proti porušování jejich práv. Cílem Spolku je dále pečovat o odbornou úroveň grafického designu na jedné straně a o dodržování etických pravidel a právních předpisů na straně druhé.
 2. Spolek si za účelem prosazení svých cílů stanovuje tyto úkoly, které mohou být upřesněny či doplněny Představenstvem:
  • a. stanovovat a prosazovat standardy v oblasti grafického designu, při výkladu autorského práva a dodržování práv grafických designérů;
  • b. spolupracovat se státními i nestátními, tuzemskými i zahraničními institucemi, univerzitami, spolky aj. a u těchto institucí prosazovat zájmy sdružení i jeho členů;
  • c. provádět veřejnou osvětu dostupnými prostředky;
  • d. poskytovat svým členům informace a případně zprostředkovat poskytnutí právní pomoci odborníkem;
  • e. organizovat přednášky, výstavy a školení;
 3. Unie grafické designu může pro své členy a i pro ostatní subjekty provozovat databázi grafických prací a návrhů tak, aby takové dílo bylo jednoznačně identifikovatelné, co se týče obsahu, času uložení do databáze a osoby, která dílo k uložení zaslala. Při této činnosti je Unie grafického designu oprávněna spolupracovat s třetími osobami. Konkrétní provedení může stanovit Představenstvo usnesením.

III. Členství

 1. Členem spolku může být fyzická nebo právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 3. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Představenstva o přijetí její žádosti o členství. Postup přijímání za řádného, přidruženého i čestného člena sdružení stanoví Členský řád, který je usnesením Představenstva a je zveřejněný na webových stránkách Spolku.
 4. Řádným členem Spolku mohou být osoby, které jsou tvůrčím způsobem aktivně činné v oblasti grafického designu.
 5. Přidruženým členem sdružení může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba.
 6. Čestným členem sdružení může být fyzická osoba významná pro obor grafického designu.
 7. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
  • a. dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství na adresu sídla Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
  • b. úmrtím nebo zánikem člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
  • c. vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak.
  • d. zánikem Spolku;
  • e. prohlášením konkurzu na majetek člena nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu na majetek člena pro nedostatek majetku.
 8. Postup zániku členství ve Spolku stanoví Členský řád.
 9. Členové Spolku neručí za závazky Spolku.

IV. Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen Spolku má právo:
  • a. účastnit se členské schůze Spolku;
  • b. účastnit se akcí pořádaných Spolkem a setkání členů Spolku;
  • c. podávat návrhy, připomínky, podněty a vznášet dotazy orgánům Spolku.
 2. Každý řádný člen Spolku má právo:
  • a. hlasovat na členské schůzi Spolku;
  • b. volit orgány spolku a být do nich sám volen;
  • c. být informován o činnosti a stavu hospodaření Spolku;
  • d. užívat ve své prezentaci, v obchodním styku a styku s veřejností Certifikát člena Spolku, název a logo Spolku a označovat jím své produkty. Zakládající členové Spolku mají právo doplnit takové označení textem „zakládající člen“.
 3. Každý člen Spolku má povinnost:
  • a. platit členské příspěvky ve výši stanovené Finančním řádem Spolku, který je usnesením Představenstva;
  • b. chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku;
  • c. dodržovat stanovy Spolku, etický kodex Spolku a další vnitřní předpisy a usnesení orgánů Spolku;
  • d. aktivně se podílet na činnosti Spolku;
  • e. plnit řádně povinnosti vyplývající z funkcí v orgánech Spolku.

V. Členské příspěvky

Výši a splatnost členského příspěvku určí Představenstvo usnesením označeným jako Finanční řád.

VI. Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
  1. Fyzické osoby Právnické osoby
  2. Jméno a příjmení  Název
  3. Bydliště   Sídlo
  4. Datum narození/IČ IČ
  5. Tel. č. Tel. č.
  6. email email
  7. Osoba jednající jménem člena ve Spolku
  8. Jedná/nejedná se o zakládajícího člena
 2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí pověřený člen Představenstva na základě pokynu Představenstva.
 3. Seznam členů je uveřejněn na webových stránkách Spolku. Odesláním žádosti o zápis do seznamu členů Spolku člen Spolku vyjadřuje souhlas se zveřejněním seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle těchto Stanov.

VII. Orgány Spolku

Organizační strukturu Spolku tvoří:

 • a. Členská schůze;
 • b. Představenstvo;
 • c. Tajemník.

VIII. Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Do působnosti Členské schůze náleží:

 • a. rozhodování o změně stanov;
 • b. schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Představenstvem;
 • c. schvalování výsledku hospodaření Spolku;
 • d. volba členů Představenstva;
 • e. odvolání člena Představenstva v případě závažného porušení jeho povinností dle těchto Stanov, kterým je:
  • o porušení povinnosti sejít se na schůzi Představenstva déle než kalendářní čtvrtletí;
  • o dlouhodobé neplnění dalších povinností stanovených těmito Stanovami, které má závažné důsledky pro činnost Spolku.
 • f. rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění Spolku nebo jeho přeměně.

Svolání Členské schůze

3. Členská schůze je svolávána Představenstvo, nejméně však jednou za kalendářní rok, a to v průběhu prvního pololetí kalendářního roku. Pokud není Členská schůze v této lhůtě svolána, může členskou schůzi svolat nejméně 10 řádných členů.

4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do 8 týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Představenstvo zasedání Členské schůze do 30 dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám.

5. Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům Spolku nejméně 15 dní před jejím konáním na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.

Hlasování na Členské schůzi

6. Každý řádný člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti alespoň 20 řádných členů Spolku. Usnesení Členská schůze přijímá většinou hlasů členů, kteří se hlasování účastní s výjimkou usnesení o změně stanov, rozpuštění a přeměně Spolku, která musí být přijata nadpoloviční většinou všech členů Spolku.
Rozhodnutí mimo zasedání

7. Představenstvo může navrhnout v písemné formě, kterou se rozumí také e-mail nebo zveřejnění na webových stránkách Spolku, aby členové Spolku rozhodli o záležitostech, které náleží do působnosti Členské schůze, mimo zasedání.

8. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen Spolku vyjádřit. Lhůta k vyjádření činí nejméně 15 dní.

9. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena Spolku s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou nebo elektronickým podpisem na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí, doručené Spolku v listinné podobě nebo ve formě e-mailu.

Elektronické hlasování

10. Představenstvo může svolat Členskou schůzi k hlasování v elektronické formě, které probíhá na webových stránkách Spolku po přihlášení člena Spolku do webového rozhraní pro hlasování, ve kterém je zpřístupněný návrh usnesení s podklady potřebnými pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny.

Oznámení rozhodnutí a zápis z Členské schůze

11. Představenstvo oznámí členům Spolku výsledek hlasování na webových stránkách Spolku, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady Spolku ten, kdo usnesení navrhl.

12. Tajemník zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze a jeho zveřejnění na webových stránkách Spolku do 30 dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

IX. Představenstvo

 1. Představenstvo je statutárním orgánem Spolku a jedná za Spolek navenek tak, že k právnímu jednání Spolku připojí svůj podpis nadpoloviční většina členů Představenstva.
 2. Představenstvo je kolektivním orgánem tvořeným 7 členy volenými na funkční období v délce 5 let. Členové Představenstva jmenuje bezodkladně po svém zvolení do funkce Tajemníka Spolku.
 3. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.
 4. Odměnu za výkon funkce člena Představenstva schvaluje Představenstvo.
 5. Představenstvo řídí činnost Spolku v souladu s těmito Stanovami a usneseními orgánů Spolku.
 6. Představenstvo odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.
 7. Představenstvo vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov a pečuje o rozvoj Spolku. Představenstvo jedná pravidelně jednou měsíčně, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí. Schůzi Představenstva svolává Tajemník.
 8. Představenstvo jedná prostřednictvím blogu UGD, není-li nutné osobní jednání.
 9. Představenstvo je povinno jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 10. Do působnosti Představenstvo náleží:
  • • rozhodovat o přijetí členů Spolku;
  • • přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Spolku;
  • • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku;
  • • přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr;
  • • přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení;
  • • jmenovat Tajemníka a rozhodovat o jeho odměně;
  • • vést seznam členů Spolku;
  • • vydávat usnesení Představenstva závazná pro všechny členy Spolku, kterými jsou zejména:
   • a. finanční řád (se stanovením výše členských příspěvků);
   • b. etický kodex;
   • c. členský řád.
 11. Členství v Představenstvu zaniká uplynutím funkčního období, ukončením členství ve Spolku, zánikem, odstoupením z funkce nebo odvoláním Představenstva Členskou schůzí. V případě skončení funkce člena Představenstva v průběhu volebního období Představenstva, má Představenstvo právo kooptovat chybějícího člena z řad řádných členů Spolku do nejbližší Členské schůze, na které je chybějící člen Představenstva zvolen.

X. Tajemník

 1. Tajemník je jmenovaný Představenstvem na dobu funkčního období Představenstva.
 2. Tajemník:
  • a. vykonává administrativní činnosti spojené s činností Spolku;
  • b. svolává Členskou schůzi, pokud k tomu byl Představenstvem pověřen, a schůze Představenstva;
  • c. realizuje rozhodnutí orgánů Spolku;
  • d. organizuje činnost Spolku a jednotlivé akce pořádané Spolkem;
  • e. zajišťuje vedení účetnictví Spolku (samostatně nebo pověřením třetí osoby dle rozhodnutí Představenstva);
  • f. pořizuje zápisy z Členských schůzí a schůzí Představenstva;
  • g. vykonává další činnosti, kterými ho pověří Představenstvo.
 3. Tajemník za svou činnost pobírá odměnu stanovenou Představenstvem.

XI. Majetek a hospodaření Spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány na činnost Spolku ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky je dále možné použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj činnosti Spolku.
 3. Činnost Spolku je nevýdělečná. Výjimku tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce člena orgánu Spolku dle těchto Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.
 5. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Představenstvem.
 6. O využití finančních prostředků a další dispozici s majetkem Spolku rozhoduje Představenstvo.

XII. Zánik a likvidace Spolku

 1. Spolek může zaniknout na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zániku Spolku Představenstvo jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
 3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 13. 12. 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 20. 12. 2016.
 2. Znění těchto stanov je účinné od 1. 1. 2017

V Praze dne 13. 12. 2016Zobrazit KLASICKOU verzi