FINANČNÍ ŘÁD A PŘÍSPĚVKY

Unie grafického designu a její členové se řídí následujícím finančním řádem

 1. Pro svou činnost využívá Unie transparentní účet č. 2769028001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a. s., Praha a pokladní hotovost.
 2. O finančních operacích jak na příjmové, tak i na výdajové straně je veden peněžní deník, který je k nahlédnutí všem členům Unie. Deník je umístěn v neveřejné části webových stránek Unie a je pravidelně aktualizován v čtvrtletních intervalech.
 3. Unie není plátcem DPH.
 4. Disponovat finančními prostředky Unie má právo předseda Unie. Výdaj převyšující 5000 Kč schvaluje rada sdružení.
 5. Členské příspěvky:
  1. Zakládající a řádní členové
   Členský příspěvek se stanovuje na 2000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za kalendářní rok. V prvním roce členství hradí člen příspěvek ve výši adekvátní době jeho členství v daném roce zaokrouhlené na celé měsíce směrem dolů.
   Přihlásí-li se zájemce např. 9. září, platí členský příspěvek od 1. října – tedy 501 Kč (167 Kč/měsíc).
   Další roky hradí členové své příspěvky na základě výzvy k úhradě, která je zasílána na přelomu kalendářního roku. Členské příspěvky v dalším období jsou splatné nejpozději do 31. 3. každého kalendářního roku a sice převodem na transparentní účet Unie.
  2. Přidružení členové
   Studenti platí roční členský příspěvek ve výši 300 Kč (slovy: tři sta korun českých). V prvním roce členství hradí člen příspěvek ve výši adekvátní době jeho členství v daném roce zaokrouhlené na celé měsíce směrem dolů.
   Přihlásí-li se zájemce např. 9. září, platí členský příspěvek od 1. října – tedy 75 Kč (25 Kč/měsíc).
   Další roky hradí členové své příspěvky na základě výzvy k úhradě, která je zasílána na přelomu kalendářního roku. Členské příspěvky v dalším období jsou splatné nejpozději do 31. 3. každého kalendářního roku a sice převodem na transparentní účet Unie. Pro přidružené členy (zejména pro organizace a partnery) se stanoví dohodou s přidruženým členem.
  3. Čestní členové
   Členské příspěvky neplatí.
 6. Platby členských příspěvků jsou prováděny na transparentní účet Unie.

Pro veškeré platby na účet Unie použijí členové údaje z Výzvy k úhradě odeslané na e-mail na základě udajů z přihlášky k členství.Zobrazit KLASICKOU verzi