STANOVY

Níže uvedení členové přípravného výboru a zakládající členové, grafičtí designéři, pociťují nutnost povýšit vážnost svého oboru a shodli se na založení občanského sdružení s následujícími stanovami:

Stanovy občanského sdružení „UNIE GRAFICKÉHO DESIGNU, Z. S.“

1. NÁZEV A SÍDLO

Podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se zakládá občanské sdružení s názvem „Unie grafického designu, z. s.“ (dále jen „sdružení“). Sídlo sdružení je na adrese Unhošťská 2191, 272 00 Kladno.

2. DOBA TRVÁNÍ SDRUŽENÍ

Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

3. CÍL A ČINNOST SDRUŽENÍ

Cílem sdružení je prosazování grafického designu jako samostatného oboru a prosazování zájmů grafických designérů, zejména pak členů sdružení a podporovat je při domáhání se ochrany proti porušování jejich práv. Cílem sdružení je dále pečovat o odbornou úroveň grafického designu na jedné straně a o dodržování etických pravidel a právních předpisů na straně druhé.

Sdružení si za účelem prosazení svých cílů stanovuje tyto úkoly, které mohou být upřesněny či doplněny Radou sdružení:

 1. Stanovovat a prosazovat standardy v oblasti grafického designu, při výkladu autorského práva a dodržování práv grafických designérů, při tvorbě autorských honorářů aj.
 2. Spolupracovat se státními i nestátními, tuzemskými i zahraničními institucemi, univerzitami, spolky aj. a u těchto institucí prosazovat zájmy sdružení i jeho členů.
 3. Provádět veřejnou osvětu dostupnými prostředky.
 4. Poskytovat svým členům informace a případně zprostředkovat poskytnutí právní pomoci odborníkem.
 5. Organizovat přednášky, výstavy a školení.
 6. Unie grafické designu může pro své členy a i pro ostatní subjekty provozovat databázi grafických prací a návrhů (dále jen děl) tak, aby dílo bylo jednoznačně identifikovatelné co se týče obsahu, času uložení do databáze a osoby, která dílo k uložení zaslala. Při této činnosti je Unie grafického designu oprávněna spolupracovat s třetí osobou. Konkrétní provedení řeší interní předpis Unie.

4. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ

4.1. Zakládající členové

Zakládajícími členy jsou následující fyzické nebo právnické osoby:

Jan Andersson; BastArt.cz, s. r. o., Graphic Design Studio; Filip Blažek; Dost dobrý design, s. r. o.; Kafka design, s. r. o.; Jan Koráb; Jakub Krč; Štěpán Holič – Lemon design; Mowshe, s. r. o.; Sans & Serif, v. o. s.; Jana Štěpánová; Jan Tippman; Jiří Toman; Studio Marvil, s. r. o.

Zakládající členové souhlasí se svým členstvím ve sdružení podpisem těchto stanov.

4.2. Řádní členové

Řádným členem sdružení mohou být fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které jsou tvůrčím způsobem aktivně činné v oblasti grafického designu.

4.3. Přidružení členové

Přidruženým členem sdružení může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba.

4.4. Čestní členové

Čestným členem sdružení může být fyzická osoba významná pro obor grafického designu.

4.5. Přijetí za člena

Zájemce o členství doručí sdružení písemnou přihlášku. Sdružení může též prostřednictvím Rady sdružení oslovovat osoby s nabídkou členství ve sdružení. Podrobný postup přijímání za řádného, přidruženého i čestného člena sdružení stanoví Členský řád. Na přijetí za člena sdružení není právní nárok. V případě nepřijetí za člena sdružení je možno opakovat přihlášku do sdružení teprve po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy rada o nepřijetí tohoto člena rozhodla.

4.6. Zánik členství

Členství ve sdružení zaniká:

 1. vystoupením člena ke dni doručení písemného oznámení na adresu sídla sdružení,
 2. úmrtím člena, je-li fyzickou osobou,
 3. vyloučením člena,
 4. zánikem sdružení,
 5. zánikem člena (ať již s právním nástupcem nebo bez právního nástupce), je-li právnickou osobou,
 6. prohlášením konkurzu na majetek člena nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu na majetek člena pro nedostatek majetku.

4.7. Postup zániku členství

Postup zániku členství ve sdružení stanoví Členský řád.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SDRUŽENÍ

5.1. Každý člen má právo:

 1. zúčastnit se valné hromady sdružení bez hlasovacího práva,
 2. zúčastnit se setkání členů a akcí sdružení,
 3. obracet se na radu sdružení se svými podněty, návrhy a stížnostmi.

5.2. Každý řádný člen a zakládající člen má navíc právo:

 1. hlasovat na valné hromadě sdružení, každý člen jedním hlasem,
 2. volit radu sdružení a dozorčí komisi a být do těchto orgánů sdružení volen,
 3. být informován o hospodaření a činnosti sdružení,
 4. použít pro svoji presentaci, obchodní styk a styk s veřejností Certifikát člena sdružení, název a logo sdružení a označit tak své produkty. Zakládající členové mohou tato označení doplnit o text „zakládající člen“.

5.3. Každý člen je povinen:

 1. zachovávat dobré jméno sdružení,
 2. dodržovat etický kodex a další vnitřní předpisy sdružení,
 3. podílet se na práci a cílech sdružení,
 4. svědomitě vykonávat funkce ve sdružení, do kterých byl zvolen,
 5. platit řádně členské příspěvky ve výši stanovené finančním řádem sdružení.

6. ORGÁNY SDRUŽENÍ

6.1. Orgány sdružení jsou:

 1. valná hromada,
 2. rada sdružení (dále jen „rada“),
 3. předseda,
 4. dozorčí komise.

6.2. Valná hromada

6.2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valná hromada může být řádná, či mimořádná. Každá druhá řádná valná hromada je volební.

6.2.2. Řádnou valnou hromadu svolává rada nejméně jedenkrát ročně v průběhu prvního kalendářního pololetí; neučiní-li tak rada, může řádnou valnou hromadu svolat v průběhu druhého pololetí kterýchkoli alespoň 10 řádných a zakládajících členů sdružení (ve společném součtu). Svolávání se uskutečňuje prostřednictvím elektronické pošty. Mimořádnou valnou hromadu rada svolá, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina řádných a zakládajících členů sdružení (ve společném součtu), nebo dozorčí rada. Valnou hromadu svolá oprávněná osoba (za radu předseda) nejméně 15 dní předem.

6.2.3. Valná hromada:

 1. rozhoduje na návrh rady o změnách stanov sdružení,
 2. rozhoduje na návrh rady o zrušení sdružení nebo sloučení s jiným sdružením,
 3. schvaluje úkoly sdružení pro budoucí období, zprávu o činnosti za období minulé, rozpočet pro období budoucí a zprávu o hospodaření sdružení za období minulé,
 4. volí z řádných a zakládajících členů sdružení členy rady a členy dozorčí komise,
 5. vykonává další pravomoci, které si vyhradí,
 6. rozhoduje na návrh rady o vyloučení člena.

6.2.4. Valná hromada je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční počet řádných a zakládajících členů (ve společném součtu). Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada ve stanovený čas, vyčká se půl hodiny a valná hromada se opakuje; valná hromada je pak usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných řádných nebo zakládajících členů. Usnesení valné hromady je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční počet přítomných řádných a zakládajících členů (ve společném součtu). Pro rozhodnutí o změně stanov či o zrušení sdružení či sloučení s jiným sdružením je však nutný souhlas nadpolovičního počtu všech řádných a zakládajících členů (ve společném součtu). Hlasování není tajné, neodhlasuje-li valná hromada jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Zápis z každé valné hromady bude bez odkladu zveřejněn na webových stránkách sdružení.

6.2.5. Jednání valné hromady je neveřejné. Každý člen, je-li fyzickou osobou, může svá práva na valné hromadě vykonávat výlučně osobně, jménem člena, který je právnickou osobou, jedná jeho statutární zástupce, popřípadě ho zastupuje zmocněnec vybavený písemnou plnou mocí.

6.2.6. Rada sdružení je oprávněna uspořádat Valnou hromadu též on-line elektronicky. Usnesení Valné hromady je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina zakládajících a řádných členů (ve společném součtu) z těch, kteří se elektronického hlasování zúčastnili.

6.3. Rada

6.3.1. Rada řídí činnost sdružení v období mezi valnými hromadami.

6.3.2. Rada má volených 7 členů z řad řádných a zakládajících členů sdružení. Volební období rady je vždy lhůta mezi dvěma volebními řádnými valnými hromadami.

6.3.3. Rada se schází zpravidla jednou měsíčně, minimálně však jedenkrát za čtvrtletí. Jednání rady svolává předseda nebo kteříkoli alespoň tři členové rady.

6.3.4. Rada je usnášení schopná, je-li přítomen nadpoloviční počet členů rady. Rozhoduje prostou většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6.3.5. Člen rady má právo z funkce člena rady odstoupit bez udání důvodů. Zanikne-li členství člena rady ve sdružení, zaniká k témuž dni i jeho členství v radě.

6.3.6. Rada volí ze svých řad předsedu.

6.3.7. Rada má právo kooptovat dalšího člena rady z řad řádných a zakládajících členů sdružení a rozšířit tak počet členů rady. V případech dle bodu 6.3.5. výše rada kooptuje za voleného člena rady bez odkladu dalšího člena z řad řádných nebo zakládajících členů sdružení, a to v obou případech uvedených v tomto bodu na zbytek volebního období.

6.3.8. Rada přijímá tyto vnitřní předpisy sdružení:

 1. finanční řád (se stanovením výše členských příspěvků),
 2. členský řád,
 3. etický kodex,
 4. organizační řád,
 5. jednací řád valné hromady, volební řád.

6.3.9. Rada je odpovědná za vedení účetnictví, přípravu rozpočtu a hospodaření s prostředky a majetkem sdružení.

6.3.10. Rada vede seznam všech členů.

6.3.11. Do doby první volby členů rady na valné hromadě vykonávají pravomoci rady zakládající členové.

6.4. Předseda

 1. Jedná jako statutární orgán jménem sdružení navenek vůči třetím osobám.
 2. Vede operativní účetnictví sdružení. Pro tuto činnost má právo využít služeb třetí osoby.
 3. Má právo zakládat účty a disponovat s nimi jménem sdružení.
 4. Rozsah přímých pravomocí předsedy při zajišťování jednotlivých úkolů stanoví rada.

6.5. Dozorčí komise

6.5.1. Dozorčí komise je kontrolním orgánem sdružení. Přezkoumává hospodaření sdružení a podává o něm zprávu valné hromadě. Členové dozorčí komise mají právo účastnit se jednání rady.

6.5.2. Dozorčí komise má 3 členy volené z řad řádných a zakládajících členů sdružení. Volební období dozorčí komise je vždy lhůta mezi dvěma volebními řádnými valnými hromadami.

6.5.3. Dozorčí komise se schází zpravidla jednou čtvrtletně, minimálně však jedenkrát za rok.

6.5.4. Člen dozorčí komise má právo z funkce odstoupit bez udání důvodů. Zanikne-li členství člena dozorčí komise ve sdružení, zaniká k témuž dni i jeho členství v dozorčí komisi.

6.5.5. V případech dle bodu 6.5.4. výše rada kooptuje bez odkladu dalšího člena z řad řádných nebo zakládajících členů sdružení, a to na zbytek volebního období.

7. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

7.1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem

7.2. Zdroje majetku sdružení jsou zejména:

 1. příspěvky členů,
 2. výnosy z činnosti a majetku sdružení,
 3. úroky z účtu sdružení,
 4. subvence, dary, dotace, granty a jiné majetkové hodnoty nabyté v České republice a zahraničí,
 5. úvěry a půjčky.

7.3. Příjmy sdružení slouží výhradně k pokrytí nákladů na činnost sdružení; činnost sdružení je nevýdělečná.

7.4. Hospodaření sdružení řídí rada a kontroluje dozorčí komise.

7.5. Nebudou zřízeny žádné organizační jednotky sdružení oprávněné jednat vlastním jménem.

8. ZÁNIK SDRUŽENÍ

8.1. Sdružení zaniká:

 1. rozhodnutím valné hromady o zrušení nebo sloučení s jiným sdružením,
 2. rozhodnutím ministerstva vnitra podle zákona.

8.2. Zaniká-li sdružení rozhodnutím valné hromady, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

V Praze dne 23. 4. 2007

Za Unii grafického designu, z. s., zmocněnec Ing. Milan Sládek Ukrajinská 2587, 272 01 Kladno e-mail: milan.sladek(za­vinac)dostdobry­design.cz

PODPISY

1. Všichni zakládající členové

Jan Andersson; BastArt.cz, s. r. o.; Mgr. Filip Blažek; Dost dobrý design, s. r. o.; Štěpán Holič; Kafka design, s. r. o.; Jan Koráb; Jakub Krč; Studio Marvil, s. r. o.; Mowshe, s. r. o.; Jana Štěpánová; Sans & Serif, v. o. s.; Jan Tippman; Jiří Toman

2. Všichni členové přípravného výboru

Jan Andersson; Mgr. Michal Anelt; Mgr. Filip Blažek; Mgr. Michal Gregorini; Štěpán Holič; Ondřej Kafka; MgA. Libor Kleček; Jan Koráb; Jakub Krč; Ing. Milan Sládek; Ing. Zdeněk Sládek; Robert Štencl; Jana Štěpánová; Jan Tippman; Jiří Toman; Pavel Zelenka

Rozhodnutím MV č. j. VS/1-1/67978/07-R ze dne 25. 6. 2007 byly schváleny stanovy Unie grafického designu, z. s. a UGD bylo přiděleno IČ 226 62 367.
Rozhodnutím MV č. j. VS/1-1/67978/07-R ze dne 7. 7. 2008 bylo schváleno rozšíření stanov o bod 6.2.6.
Rozhodnutím MV č. j. VS/1-1/67978/07-R ze dne 28. 2. 2011 bylo schváleno rozšíření stanov o bod 3f.Zobrazit KLASICKOU verzi