KODEX

  1. Člen Unie (dále jen „Člen“) pracuje podle svých schopností v zájmu klienta, jedná kompetentně a efektivně a chrání obchodní tajemství.
  2. Člen nepracuje na projektech, které by mohly být vnímány jako střet zájmů, aniž o tomto faktu informuje své klienty.
  3. Člen se zdržuje nečestných a neetických podnikatelských aktivit, nedopouští se korupčního jednání a dbá dobrého jména Unie.
  4. Člen Unie ctí autorská práva ostatních a podporuje užití legálně nabytých technických prostředků (software a písma). V případě, že se dozví o porušení autorských práv jiného člena unie, informuje ho o této skutečnosti.
  5. Člen trvale dbá na svoji odbornost, upřednostňuje materiály a postupy šetrné k životnímu prostředí a svojí činností přispívá k rozvoji grafického designu.
  6. Člen nesmí skrývat v kalkulacích cenu grafických prací do jiných položek (zejména tisku) nebo jinak netransparentně uvádět cenu grafických prací.
  7. Členové se zavazují vstupem do Unie grafického designu plnit tento Kodex a jsou si vědomi, že hrubé a opakované porušování tohoto Kodexu může být důvodem k vyloučení z Unie.

 Zobrazit KLASICKOU verzi