ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD VYHLAŠUJE SOUTĚŽ NA NOVÉ LOGO A VIZUÁLNÍ STYL

Publikoval dne 13. 4. 2011, 10:14 v kategorii Aktuality, Tiskové zprávy

Soutěž je pořádána ve spolupráci s Unií grafického designu, která také vyšle své zástupce do komise vybírající nejlepší řešení. Podmínky soutěže jsou velmi zajímavé a byly stanoveny v souladu s doporučením UGD. Budeme rádi, když se zúčastní maximum profesionálních designérů a bude z čeho vybírat.

Cílem ČSÚ je získat kvalitní a originální dílo, které jej bude v dalších letech dobře reprezentovat. Proto je připravena i adekvátní výše odměny pro vítěze i skicovné pro pět postoupivších do druhého kola. ČSÚ ctí respekt k práci oslovených soutěžících a k odborné erudici členů poroty.

Z podmínek vybíráme:

Předmětem soutěže je návrh jednotného vizuálního stylu, jehož základem bude značka pro zadavatele – Český statistický úřad. Značka by měla sestávat ze samostatně použitelného grafického symbolu, který bude zároveň doplněn o textovou část „Český statistický úřad“ nebo o zkrácenou variantu „ČSÚ“ (kombinovaná značka).

Soutěž je vyhlášena jako veřejná dvoukolová. Je určena všem fyzickým i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob (dále jen „uchazeč“), které řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci zadavatele, členové hodnotící komise a osoby jim blízké.

Zadavatel zajistí po celou dobu soutěže o návrh (až do okamžiku uveřejnění výsledků hodnocení návrhů) anonymitu podaných návrhů alespoň tak, aby hodnotící komise při hodnocení návrhů nebyla schopna přiřadit účastníka soutěže o návrh k návrhu, který jej podal.

Uchazeč předloží zadavateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku nejpozději 11. 5. 2011 do 12.00 hodin.

Každému uchazeči, který postoupí do 2. kola a splní podmínky druhého kola soutěže, uhradí zadavatel skicovné ve výši 5 000 Kč za každý soutěžní návrh, který byl vybrán do druhého kola soutěže a byl rozpracován podle stanovených požadavků. V případě, že uchazeč nerozpracuje soutěžní návrh podle těchto požadavků, nárok na skicovné mu nevznikne. V případě vítěze soutěže je skicovné zahrnuto v ceně za vítězství v soutěži. Skicovné bude uchazečům vyplaceno až po ukončení 2. kola soutěže.

Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít se zadavatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh takové licenční smlouvy tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí zadavateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití značky za celkovou smluvní odměnu ve výši 100 000 Kč bez DPH. Zároveň s ním zadavatel může uzavřít v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na vytvoření Manuálu jednotného vizuálního stylu Českého statistického úřadu. Předpokládaná hodnota této zakázky bude činit max. 150 000 Kč bez DPH. Obsah smlouvy bude stanoven v jednacím řízení mezi zadavatelem a vítězným uchazečem.

Co podmínkám říkáte? Půjdete do toho? Ať se vybere kvalitní řešení, které by mohlo být příkladem, jak podobné soutěže řešit.

Na webu ČSÚ si stáhněte kompletní podmínky – výzvu, přihlášku a licenční smlouvu.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Komentáře (3)

1. Tomáš Galajda, 17. 6. 2011, 13:23

Škoda, že som si túto súťaž nevšimol skôr (moja smola) bol by som sa zrejme zapojil. Ale už teraz som zvedavý na víťazný návrh (aj na tie najlepšie).

2. Michal Malina, 15. 8. 2011, 10:17

Jak soutěž vůbec dopadla, kdy bude zveřejněn vítězný návrh? Díky.

3. Jan Tippman, 16. 8. 2011, 16:45

Porota logo vybrala, ale úřad zatím nezveřejnil, zda jej bude užívat. Víc bohužel prozradit nemůžeme, protože jsme vázáni mlčenlivostí.

Podrobnosti

Vložit komentář


Zobrazit KLASICKOU verzi