ZÁVĚREČNÁ PŘEDNÁŠKA CYKLU DE.SIGN

Publikoval dne 17. 11. 2014, 14:32 v kategorii Aktuality

Zveme vás na před­nášku Bena Nathana, která se usku­teční 18. lis­to­padu v Praze od 19.00 v Goethe Insti­tutu a 19. lis­to­padu od 18.00 v Inku­bá­toru Před­lice v Ústí nad Labem.

Ben Nathan je vyni­ka­jící izra­el­ský typo­graf, který za jedno ze svých písem nedávno zís­kal pres­tižní oce­nění TDC excellence in type design. Kromě tvorby písma se věnuje navr­ho­vání tis­ko­vin nebo webo­vých strá­nek pro nej­růz­nější neziskové a kul­turní orga­ni­zace. Mezi jeho pro­jekty patří např. replika nápisu s desa­te­rem na kamen­ných des­kách v syna­goze v Českém Krumlově.

Ben Nathan je absolventem jeruzalémské Akademie umění a designu Bezalel. Mezi jeho projekty také patří např. spolupráce při rekonstrukci synagogy v Českém Krumlově, pro kterou navrhl repliku nápisu s 10 přikázáními na kamenných deskách. Kompletní portfolio najdete na www.hafontia.com.

Obě před­nášky budou v ang­lič­tině, pražská bude tlumočena do češtiny; vstup na před­nášky je zdarma.

Cyk­lus de.sign je spo­leč­ným pro­jek­tem Goethe Insti­tutu, Insti­tutu Cervan­tes, Vel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­ství a Vel­vy­sla­nec­tví státu Izrael. je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři výrazné osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky, které se konají v Praze a dal­ších uni­ver­zit­ních měs­tech České repub­liky, se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. století, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět. Kurá­to­rem pro­jektu je gra­fické desig­nér Filip Blažek.

 

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Komentáře

Vložit komentář


Zobrazit KLASICKOU verzi