VOLEBNÍ ŘÁD

Unie grafického designu má následující volené orgány:

radu Unie
dozorčí komisi Unie

  1. Rada Unie grafického designu (dále jen Rada) má 7 volených členů a dozorčí komise 3 volené členy, v obou případech z řad zakládajících a řádných členů Unie.
  2. Volební období rady Unie a dozorčí komise je vždy lhůta mezi dvěma řádnými volebními valnými hromadami Unie.
  3. Do orgánů dle bodu 1 mohou být voleni zakládající a řádní členové Unie grafické designu – fyzické a podnikající fyzické osoby. Je-li řádným či zakládajícím členem právnická osoba, pak statutární orgány této právnické osoby.
  4. Na valné hromadě má každý ze zakládajících a řádných členů jeden hlas, a to i v případě, že právnická osoba má více než jeden statutární orgán.
  5. Kandidátku do rady Unie i do dozorčí komise sestavují společně rada Unie a dozorčí komise na základě návrhů z řad zakládajících a řádných členů Unie, případně z těch, kteří se v daném termínu jako kandidáti přihlásili.

Volba na valné hromadě

Na valné hromadě má každý ze zakládajících a řádných členů jeden hlas, a to i v případě, že právnická osoba má více než jeden statutární orgán. Všechny tyto statutární orgány však mají právo se Valné hromady zúčastnit.
Volební komise má 3 členy. Volební komisi navrhuje dozorčí komise Unie a schvaluje valná hromada. Dozorčí komise shromažďuje jména kandidátů, vydává a vybírá hlasovací lístky a provádí jejich sčítání. Pro zajištění své činnosti může vyzvat k pomoci i další osoby.
Na valné hromadě se představí kandidáti do rady Unie a dozorčí komise Unie. Jména kandidátů jsou uvedena abecedně na hlasovacích lístcích, které obdrží každý hlasující. Hlasující odevzdají hlasovací lístek, na kterém může být vyznačeno nejvýše tolik kandidátů, kolik členů má orgán, do kterého se volí. Pokud je vyznačeno více kandidátů, je hlasovací lístek neplatný. Hlasovací lístek se odevzdává do rukou volební komisi, která jej označí jako přijatý. Volba probíhá jednokolově a tajně.
Pokud člen na základě plné moci hlasuje za více členů, volební komise tuto skutečnost ověří a vyznačí na hlasovací lístek, aby byl započten příslušný počet hlasů.

Volba na elektronické Valné hromadě

Volba do každého z orgánů Unie zvlášť probíhá elektronicky na interních webových stránkách Unie. Volba probíhá jednokolově a tajně. Administrátor interního webu je povinen zachovat mlčenlivost o průběhu volby. Volba probíhá formou hlasování na interních neveřejných webových stránkách. Přidružení členové nevolí. Zvoleni jsou ti kandidáti příslušného orgánu, kteří získali největší počet hlasů.

Volba předsedy

Rada Unie a dozorčí komise Unie volí ze svých řad předsedu, který musí získat nadpoloviční počet hlasů všech členů rady Unie nebo dozorčí komise Unie.Zobrazit KLASICKOU verzi