ČLENSKÝ ŘÁD

Členský řád definuje postup a pravidla pro přijímání řádných, přidružených a čestných členů.

1. Přijímání nových řádných členů

Řádným členem Unie grafického designu (dále jen Unie) mohou být fyzické osoby, podnikající fyzické osobyprávnické osoby, které jsou tvůrčím způsobem aktivně činné v oblasti grafického designu a které souhlasí s programem a cíli Unie, s jeho stanovamietickým kodexem.

Zájemce o členství vyplní online přihlášku a odešle ji. Na vyplněný e-mail je mu obratem automatizovaně zaslána zpráva sloužící k ověření funkčnosti vyplněné e-mailové adresy a současně je zájemce vyzván, aby odsouhlasil znění kodexu. Po kliknutí na zaslaný validační odkaz je zájemci obratem automaticky zaslána na e-mail výzva k úhradě a jeho členské číslo (členské číslo slouží jako specifický symbol pro úhradu).

Členem UGD se zájemce stává dnem připsání členského příspěvku na transparentní účet UGD. Přihlašovací údaje do neveřejného diskuzního webu (společně s fakturou za uhrazený členský příspěvek) budou novému členovi zaslány administrátorem webu UGD do 14 dnů od připsání příspěvku na účet UGD.

Na přijetí za člena sdružení není právní nárok.

2. Přijímání přidružených členů

Přidruženými členy sdružení jsou:

 1. Studenti
  – Přidruženým členem se může stát student v řádném studiu na základě přihlášky podané stejně, jako je tomu u řádných členů.
 2. Ostatní
  – Tímto přidruženým členem může být jakákoli fyzická či právnická osoba. Přidružené členství tohoto člena schvaluje rada na základě doporučení zakládajícího či řádného člena.

3. Přijímání čestných členů

Čestným členem sdružení může být fyzická osoba významná pro obor grafického designu na základě doporučení zakládajícího či řádného člena Unie. O přijetí čestného člena rozhoduje rada.

4. Zánik členství

Členství ve sdružení zaniká:

 1. vystoupením člena ke dni doručení písemného oznámení na adresu sídla sdružení,
 2. úmrtím člena, je-li fyzickou osobou,
 3. vyloučením člena,
 4. zánikem sdružení,
 5. zánikem člena (ať již s právním nástupcem nebo bez právního nástupce), je-li právnickou osobou,
 6. prohlášením konkurzu na majetek člena nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu na majetek člena pro nedostatek majetku.

5. Postup zániku členství

Členství v Unii v případech dle bodů 4. a, b, d, e zaniká dnem, kdy byly důvody vedoucí k zániku členství písemně oznámeny radě, nebo kdy se o tom rada dozvěděla.

O vyloučení člena dle bodu 4.c rozhodne rada Unie jestliže:

 1. do 1 měsíce ode dne zaslání upomínky nedošlo k uhrazení dlužného členského příspěvku.
 2. porušuje-li člen opakovaně a hrubým způsobem stanovy Unie či etický kodex Unie, dopustí-li se trestného činu apod. a vyloučení navrhne radě některý za zakládajících či řádných členů a hlasuje-li pro vyloučení v elektronickém hlasování nadpoloviční většina zakládajících a řádných členů Unie ve společném součtu.

Proti rozhodnutí rady Unie o zániku členství není přípustný právní opravný prostředek.

Dnem zániku členství v Unii je zablokován přístup do neveřejné části webových stránek sdružení.

V případě zániku členství se členský příspěvek za probíhající kalendářní rok nevrací.

6. Přerušení členství

Rada může v odůvodněných případech (zpravidla na dobu jednoho roku) povolit zakládajícím, řádným či přidruženým členům přerušení členství a stanovit podmínky tohoto přerušení.Zobrazit KLASICKOU verzi